Ochrana osobních údajů

Informace o zásadách zpracování a ochraně osobních údajů

1. Úvod

Děkujeme, že jste navštívili webové stránky společnosti Front events s.r.o.

Naše společnost dlouhodobě a soustavně pečuje o ochranu osobních údajů a ochranu soukromí návštěvníků svých webových stránek.

Všechny postupy a opatření naší společnosti, přijaté a realizované v této oblasti, přitom důsledně vycházejí z aktuální platné právní úpravy ochrany osobních údajů a soukromí, zejména z

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
  • adaptačních právních předpisů České republiky, zejména zákona o zpracování osobních údajů, jakož i z
  • občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., a ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

V případě jakýchkoli změn dotčené právní úpravy veškeré naše postupy a opatření průběžně přizpůsobujeme těmto novým úpravám a změnám.

2. Front events s.r.o. jako správce osobních údajů

V případě, že nám v souvislosti s naší nabídkou služeb poskytnete své osobní údaje a že takto získané údaje budeme dále zpracovávat, stáváme se správcem osobních údajů s odpovědností za jejich řádné zpracování a ochranu.

Naše společnost Front events s.r.o., se sídlem Soukenická 2082/7, Praha 1, 110 00, IČO: 288 20 754, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 283513, je obchodní společností zabývající se organizací i vytvářením multimediální formy společenských a marketingových akcí.

Společnost Front events s.r.o. jako správce provádí veškerá zpracování osobních údajů na základě a v souladu s povinnostmi a požadavky, které vyplývají z obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších souvisejících právních předpisů.

Vaše osobní údaje zpracováváme za níže uvedených podmínek.

3. Zpracovávané osobní údaje

Obecně platí, že k využívání webových stránek naší společnosti není třeba zadávat žádné vstupní či přístupové informace a údaje, které by mohly mít povahu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tak třeba pouze v nezbytných případech, kdy je třeba Vás zpětně kontaktovat anebo s Vámi dále komunikovat.

Jedná se tak obvykle o následující identifikační osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k realizaci příslušného obchodu anebo jinému postupu či opatření: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Jakékoli zpracování osobních údajů je přitom vždy vázáno na stanovený účel zpracování a tomuto účelu odpovídající příslušný právní titul zpracování ve smyslu článku 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména: plnění smlouvy/ jednání o smlouvě, plnění právních povinností správce, oprávněné zájmy správce a souhlas subjektu údajů.

V případě, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází na základě právního titulu: Souhlas subjektu údajů (dále jen „Souhlas“) , je zpracování možné pouze po dobu trvání tohoto Souhlasu. Pokud svůj Souhlas odvoláte a/nebo uplyne doba, na kterou jste Souhlas udělili, je další zpracování Vašich osobních údajů vyloučeno.

Vedle toho nám mohou být dostupné i některé další údaje tím, že navštívíte naše webové stránky a aktivně využíváte našich služeb, a to IP adresu a soubory cookies, které však ve vztahu k subjektům údajům systematicky nezpracováváme.

4. Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním plug-inů sociálních médií

4.1. Integrace Facebooku

Na našich webových stránkách jsou integrovány plug-iny sociálních médií (dále jen „plug-iny“) sociální sítě Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „společnost Facebook“). Kliknete-li na plug-in, společnost Facebook obdrží informace, že jste se svou IP adresou navštívili tyto webové stránky a jste-li zároveň přihlášeni ve svém účtu společnosti Facebook, obsah webových stránek bude propojen s Vaším profilem u společnosti Facebook. Následně může společnost Facebook přiřadit Vaši návštěvu webových stránek k Vašemu účtu. K přenosu dat dochází i bez ohledu na to, zda máte účet u společnosti Facebook, nebo ne. Společnost Front events s.r.o. upozorňuje na to, že jako poskytovatel webových stránek nemá vliv ani na shromážděné údaje či procesy zpracování dat, ani není společnosti Front events s.r.o. znám plný rozsah shromažďovaných údajů, účely jejich zpracování či doby jejich uchovávání. Společnost Facebook ukládá data shromážděná o Vaší osobě jako uživatelské profily a využívá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo úpravy svých webových stránek v závislosti na odpovídající potřebě. Takové vyhodnocování probíhá zejména s cílem informovat další uživatele Facebooku o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Vy máte právo vznést námitku proti tvorbě těchto uživatelských profilů, přičemž pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Facebook. Společnost Front events s.r.o. Vám prostřednictvím plug-inu společnosti Facebook dává možnost vstoupit do interakce s touto sociální sítí a dalšími uživateli, díky čemuž pak společnost Front events s.r.o. může zlepšit svou nabídku a může ji pro Vás jako uživatele ozvláštnit. Právním základem pro používání plug-inu společnosti Facebook je čl. 6 odst. 1 první věta písm. f) Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování dat ze strany společnosti Facebook jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/policy.php

4.2. Integrace Instagramu

S našimi stránkami jsou spojeny funkce služby Instagram společnosti Instagram Inc., se sídlem společnosti 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA (dále jen „společnost Instagram“). Tyto služby poznáte podle barevného loga. Jste-li přihlášeni ke svému účtu u společnosti Instagram, můžete ke svému uživatelskému účtu přiřadit obsah ze stránek společnosti Front events s.r.o., a to propojením (vytvoření linku) nebo prostřednictvím hashtagu (tzv. hashtagging). Společnost Front events s.r.o. pak tímto od společnosti Instagram získá informace a vyhodnocení Vašeho uživatelského chování na Instagramu. Společnost Front events s.r.o. používá tyto informace ke zlepšení své nabídky webových služeb. Společnost Front events s.r.o. nemá žádný vliv na přenos dat, ani na využití Vašich údajů ze strany společnosti Instagram a pro získání dalších informací o prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Instagram odkazuje na http://instagram.com/about/legal/privacy/. Společnost Instagram ukládá data shromážděná o Vaší osobě jako uživatelské profily a využívá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo úpravy svých webových stránek dle potřeby. Takové vyhodnocování probíhá zejména s cílem informovat další uživatele služby Instagram o Vašich aktivitách. Společnost Front events s.r.o. Vám prostřednictvím služby společnosti Instagram dává možnost vstoupit do interakce s touto sociální sítí a s dalšími uživateli, díky čemuž pak společnost Front events s.r.o. může zlepšit svou nabídku a může ji pro Vás jako uživatele ozvláštnit.

4.3. Integrace YouTube

V nabídce na našich webových stránkách jsou integrovaná videa kanálu YouTube společnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, jež jsou uložena na portálu http://www.youtube.com a lze je přehrávat z našich webových stránek. Navštívíte-li naše webové stránky, společnost YouTube získává informaci, že jste vstoupili na dílčí stránku našich webových stránek. Společnost YouTube ukládá data shromážděná o Vaší osobě jakožto uživatelské profily a využívá je pro účely průzkumu trhu, reklamy a/nebo úpravy svých webových stránek dle potřeby. K přenosu údajů dochází bez ohledu na to, zda YouTube dává k dispozici uživatelský profile, jehož prostřednictvím jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud máte uživatelský účet YouTube a nepřejete si přiřazení údajů ke svému profilu, musíte se před aktivací tlačítka YouTube odhlásit. Vyhodnocení Vašeho uživatelského profilu probíhá i pro nepřihlášené uživatele, a to zejména s cílem poskytování zacílené reklamy a s cílem informovat další uživatele YouTube o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Vy osobně máte právo vznést námitku proti tvorbě těchto uživatelských profilů, přičemž s cílem toto své právo uplatnit, musíte kontaktovat společnost YouTube. Společnost Front events s.r.o. nemá žádný vliv na přenos dat a na využití Vašich údajů ze strany společnosti YouTubea pro získání dalších informací o prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube odkazuje na následující odkaz: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

4.4. Integrace Vimeo

V nabídce na našich webových stránkách jsou integrovaná videa kanálu Vimeo společnosti Vimeo, Inc., 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA, jež jsou uložena na portálu http://www.vimeo.com a lze je přehrávat z našich webových stránek. Navštívíte-li naše webové stránky a kliknete na ikonu Vimeo, společnost Vimeo získává informaci, že jste vstoupili na dílčí stránku našich webových stránek. Společnost Front events s.r.o. nemá žádný vliv na přenos dat a na využití Vašich údajů ze strany společnosti Vimeo pro získání dalších informací o prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube odkazuje na následující odkaz: https://vimeo.com/privacy

5. Subjekt údajů a jeho práva

V případě zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti Front events s.r.o. jako správce jste v právním postavení subjektu údajů, který má vůči správci všechna práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Jako subjekt údajů přitom máte ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení ve vztahu ke správci zejména následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
  • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
  • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
  • právo na omezení zpracování osobních údajů;
  • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
  • práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mailová adresa: posta@uoou.cz

6. Zabezpečení osobních údajů

Při jakémkoli zpracování Vašich osobních údajů klademe důraz na jejich účinné zabezpečení proti úniku nebo zneužití, a to zejména formou potřebných technických opatření a zabezpečení našeho webu a dalších námi využívaných informačních systémů a SW aplikací, jakož i formou závazných vnitřních postupů a organizačních pravidel pro zpracování osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti našich zaměstnanců.

V tomto směru naše společnost vydala i Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti Front events s.r.o. a přijala konkrétní technická, organizační a další opatření k zabezpečení jak automatizovaně, tak i manuálně zpracovávaných osobních údajů.

V případě, že je k dalšímu zpracování osobních údajů v konkrétní věci pověřena další osoba – zpracovatel osobních údajů – je toto zpracování detailně upraveno smlouvou o zpracování osobních údajů, která v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů stanoví přísná technická a organizační pravidla pro účinnou ochranu údajů zpracovávaných u zpracovatele.

7. Cookies

Za účelem zkvalitňování elektronické komunikace se zákazníky využíváme kromě jiného i soubory cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na osobních počítačích (PC), tabletech nebo smartphonech. Tyto soubory nám přitom umožňují vytvořit předpoklady pro optimální fungování našich webových stránek vůči zákazníkům (uživatelům) a dále zlepšovat naši nabídku a komunikaci s Vámi.

V tomto směru je však třeba zdůraznit, že cookies v žádném případě nedovolují přístup do PC nebo jiného komunikačního prostředku a nejsou ani používány k jakémukoli shromažďování osobních údajů. Máte kdykoliv právo a možnost funkci cookies odmítnout a tuto na svém ICT prostředku zrušit/ vypnout. Nadto soubory cookies na našem webu neukládají celou sérii IP adresy a nejsou tak z podstaty identifikátorem, který by mohl být považován za osobní údaj.

8. Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakýchkoli Vašich dotazů nebo uplatnění Vašich dalších práv subjektu údajů se na nás můžete obrátit a kontaktovat nás:

písemně formou dopisu/ oznámení na adresu: Soukenická 2082/7, 110 00 Praha 1;
elektronicky na e-mailovou adresu: adela.masarikova@front.cz.